Beszámoló

  • Posted on: 21 July 2017
  • By: viskolczb

2017-ben a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara kapta a lehetőséget az Országos Tudományos Diákköri Tanácstól (OTDT), hogy a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Kémiai és Vegyipari Szekcióját megszervezze és lebonyolítsa.

A kémiai tudományok és az ezekhez kapcsolódó kémiai technológiák jelentősége a jelenlegi életforma fenntartásában és a jövőbeli technológiák kifejlesztésében elvitathatatlan. A kémia, mint tudomány a hétköznapi emberekben gyakran ellenérzéseket vált ki, a kémiai jelenségekkel szemben pedig igen gyakran értetlenül állnak, néha pedig kifejezetten ellenségesen viselkednek. Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a kémia - főleg a megfelelő biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával - igen veszélyessé is válhat, mint amire néhány súlyos baleset is figyelmeztet. A kémiai tudományok megismerésének, elsajátításának helyzetét tovább nehezíti, hogy a köz- és felsőoktatásban bekövetkező óraszám változások – csökkentések - következtében egyre kisebb teret kap a kémia oktatása. Éppen ezért kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy az egyetemeken folyó diákköri tevékenységek e tudományterületen is nagy hangsúlyt kapjanak. Örömteli tapasztalatunk, hogy a XXIX. OTDK konferencia óta egyre nagyobb létszámban találkozhatunk már BSc-hallgatókkal is e rendezvényeken, így a TDK-dolgozatok száma is emelkedik, valamint a hallgatók is hamarabb találkoznak és ismerkednek meg a tudományos kutatás – konkrétan a kémiai tudományok - rejtelmeivel.

Az ügyvezetés és rendezők egyik feladata, hogy a konferencia részvételi költségeit alacsonyan tartsák, ami nagyon komoly, sok munkaórát felemésztő szervező munkát igényel. Szoros együttműködést kíván nemcsak az egyetemek felsőbb vezetőségével, de a kollégiumok és a menza felelőseivel is. A felettes minisztérium által nyújtott központi forrás általában nem elégséges a konferencia minőségi megszervezéséhez, illetve lebonyolításához (megfelelő szintű vendéglátás, díjazás, stb.), így a szükséges pluszforrások előteremtése a szervezőktől nagy erőfeszítést, gondolkodást, kreativitást igényel. A pénz- és/vagy tárgyjutalmak biztosítása, kiosztása a diákköri mozgalmat támogató szponzorok segítő adományai nélkül nem valósítható meg. E tekintetben nagyon sokat számít az intézmények szakmai kapcsolatrendszere, a rendezők személyes összeköttetései, az ügyes és tartalmas propaganda-tevékenység, a menedzseri gondolkodás. Ezeket a feladatokat a szervezésben részt vállaló oktatók a napi oktatói-kutatói-vezetői munkájuk mellett látják el.

A szervezés fontos része a nevezések kezelése. Az utóbbi évekhez hasonlóan ez az OTDK online rendszerén keresztül valósul meg, ami bár megkönnyíti a feladatok teljesítését, de a program kisebb hiányosságai és problémái miatt számos alkalommal nagy kihívást jelent az adott művelet végrehajtása. A nevezési időszak lezárását követően a feltöltött dolgozatok formai követelményeinek ellenőrzésére kell sort keríteni. A XXXII.OTDK Kémiai és Vegyipari Szekcióján részt vevő hallgatók létszáma alapján idén is kb. 180-200 nevezés ellenőrzésére számítunk. Amennyiben a nevezések során problémát, hiányosságot találunk, ennek javítására, pótlására fel kell kérnünk a dolgozatot feltöltő hallgatót. Ez a tevékenység nagyon sok időt igényel, mire minden dolgozat hibátlanul „megtalálja helyét” a rendszerben.

Amennyiben mind az OTDT, mind az ügyvezetés befejezettnek tekinti a nevezéseket és ellenőrzéskor mindent rendben talál, következik a szekció tagozatainak kialakítása. A Szakmai Bizottság a szekció felhívásában tesz javaslatot a lehetséges tagozatokra. A dolgozatok beérkezése után ugyanez a szervezet a Szervező Bizottsággal együttműködésben alakítja ki a végleges tagozatokat, a hallgatók kéréseinek is eleget téve. Az előző OTDK konferenciák tapasztalatait is figyelembe véve ez idén is kb. 20 tagozat kialakítását és véglegesítését jelenti.

A dolgozatok tagozatokba sorolását követően kerül sor a bírálók felkérésére. Amennyiben a lehetőségek megengedik, minden intézmény kétszer annyi dolgozatot kap bírálatra, mint ahányat nevezett, de saját intézményében készült dolgozat nem lehet közöttük. Így minden írásművet két független, külön intézményből származó bíráló értékel. A bírálók felkérése is komoly feladatot jelent a szervezők számára. A bíráltatást tovább nehezíti, hogy amennyiben a dolgozatra kapott két bírálat pontszáma jelentősen eltér egymástól (több, mint 10 pont a különbség), akkor harmadik bíráló kijelölése válik szükségessé, lehetőleg nem abból az intézményből, ahonnan az első két bíráló került ki. Az OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciójában intézményi bíráló felelősök segítségét is igénybe kell venni, ugyanis az adott intézményben dolgozó kollégák szakterületeit helyileg ők ismerik legjobban. A legalább PhD-fokozattal rendelkező bírálókra az oktatási intézmények képviselői tesznek javaslatokat. A bírálatokban a szakmai terület jó ismerői a Szakmai Bizottság által évekkel ezelőtt kidolgozott szempontrendszer mentén nemcsak pontokat adnak majd, de szöveges értékelést is írnak.

A dolgozatok bírálóinak kijelölése mellett szintén komoly szervezési feladatot jelent a tagozati zsűri tagok és zsűri elnökök kiválasztása is. Az előadások 3-3 tagú, neves szakemberek alkotta zsűrik előtt zajlanak az egyes tagozatokban. Itt is feladata a szervezőknek, hogy az előadó diákok és a zsűri tagok között semmiféle összeférhetetlenség ne legyen, ami néhány speciális szakterület esetében szinte megoldhatatlan problémát okoz.

Az ügyvezető titkár tölti fel az online rendszerbe a bírálók majd a zsűritagok nevét, elérhetőségét, elvégezte a tagozatokhoz történő hozzárendelésüket, tartja a kapcsolatot a zsűritagokkal, folyamatosan tájékoztatja a zsűritagokat az elvégzendő feladatokról.

A résztvevők megfelelő eligazításához és a konferencia gördülékeny lebonyolításához a rendezvény programfüzetét is el kell készíteni. Ez tartalmazza a többi (fontos, közérdekű információ, helyszínek részletes bemutatása, elérhetőségek) mellett a rendezvény három napjának részletes operatív (program, helyszínek, elérhetőségek, egyéb információk) és szakmai programját. A konferenciára nevezett dolgozatokból kivonat kötet is készül. A kötet különös fontossággal bír, ugyanis biztosítja annak lehetőségét, hogy a versenyző szerzők publikációként azt fel tudják tüntetni, illetve rögzíteni tudják az összefoglalót a Magyar Tudományos Művek Tárában.

A rendezvényen előre láthatólag kb. 400-an fognak részt venni, így gondoskodni kell a konferencián résztvevők megfelelő elszállásolásáról. A Miskolci Egyetemen a hallgatók az egyetemi kollégiumokban kapnak szállást, míg a kísérő oktatók és tagozati zsűrik elhelyezését az UNI-Hotelben biztosítjuk. Komoly szervezési feladatot jelent, hogy a Miskolcon egy időben rendezendő két OTDK Szekció (Állam és Jogtudományi, Kémiai és Vegyipari) miatt szinte az összes kollégiumot ki kell majd üríttetni, a ME hallgatókat haza kell küldeni, ami csak oktatási szünet kihirdetésével oldható meg. Ugyancsak így oldható meg, hogy az egyes tagozatoknak helyet adó tantermek, előadók is rendelkezésre álljanak. Emellett szükséges  a tagozati mappák, jelenléti ívek, technikai feltételek biztosítása a tantermekben. A két szekción résztvevő közel 1000 ember étkeztetése szintén nagy terhet ró az egyetemi infrastruktúrára, még úgy is, hogy az étkezések helyileg az egyetemi menzán zajlanak majd.

Fontos része a konferenciának a kulturális program megszervezése is, ami a szervezőkre szintén számos feladatot ró. Terveink szerint Miskolcon a nyitó nap programja két fő részből áll majd. A rektori üdvözlés és egyéb köszöntések után Dr. Horváth Zita rektorhelyettes asszony a Miskolci Egyetem történetét és diákhagyományait bemutató előadást tart „Selmectől Miskolcig” címmel, amit a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének koncertje követ. Ezután rektori fogadáson vesznek részt a konferencia hallgatói, a kísérő tanárok, a tagozati zsűrik és a szakbizottság tagjai. A konferencia egyéb napjain Miskolc helyi nevezetességeit megismertető szabadidős programokon is részt vehetnek majd a résztvevők, pl. az Európa-hírű Tapolcai Barlangfürdő meglátogatásával.

 

A konferencián résztvevő hallgatók és oktatók folyamatos tájékoztatása, a velük való kapcsolattartás is fontos részét képezi a szervezésnek. A kapcsolattartás biztonsága érdekében lehetőségek szerint a kommunikációt több úton valósítjuk meg: e-mailen, az OTDT online rendszerén, illetve a konferencia honlapján keresztül, de várhatóan lesznek személyes megbeszélést igénylő telefonos megkeresések is.