Felhívás

Az immáron hat évtizedes múlttal rendelkező XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2017 tavaszán kerül megrendezésre. Az OTDK Kémiai- és Vegyipari Szekciójának ez alkalommal a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara fog otthont adni.
 

Felhívás a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójában való részvételre 

A rendezvény szervezője

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar

A Szekció honlapjának címe: kemiaotdk2017.hu

A Szekció e-mail címe: kemotdk17@uni-miskolc.hu

A rendezvény időpontja: 2017. március 29-31.

Nevezési határidő: 2016. december 7. 23:59

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Kémiai- és Vegyipari Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara ezúton meghirdeti a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai- és Vegyipari Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

A XXXIII. OTDK Kémiai- és Vegyipari Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a XXXIII. OTDK Központi Felhívása (http://www.otdk.hu/hu/kozponti-felhivas), valamint az OTDT Kémiai- és Vegyipari Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

 

Részvételi feltételek
 
Részvételre jogosultak köre
A XXXIII. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 2. számú mellékletében). (http://otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamumellek...)
A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXIII. OTDK-n. Ennek részleteit a XXXIII. OTDK Központi Felhívása tartalmazza. (http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas)
A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a Központi Felhívás 4. számú melléklete http://www.otdk.hu/media/uploads/negyesmelleklet.pdf tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a XXXIII. OTDK Központi Felhívása tartalmaz. (http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas)
A benyújtott pályamunka tartalmi követelményei
A hallgató a TDK-dolgozatban fogalmazza meg egyértelműen az elvégzett munka célját, tudományos/gyakorlati jelentőségét. Foglalja össze és lehetőleg elemezze a munkájához kapcsolódó hazai és külföldi irodalmat. Sorolja fel az alkalmazott kísérleti és/vagy elméleti módszereket, továbbá írja le az elvégzett kísérletek/számítások pontos menetét. Mutassa be és értékelje elért eredményeit.
 
Idegen-nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai
Az OTDK nyelve a Központi Felhívás értelmében a magyar. A beküldött TDK-pályamunka, illetve a pályamunka bemutatásának a nyelve a magyar.
 
A végleges tagozatok kialakításának szabályai
Az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottsága a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki (így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek).
A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.
A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottsága hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2017. január 31-ig.
A jelentkezés módja
A hallgatói nevezés lépései
1.) Az intézményi TDK-konferenciát követően (a jegyzőkönyv befogadása után 30 napon belül):
Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása az e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. (A Központi Felhívás 2. számú mellékletében leírtak szerint, az OTDT online rendszeréből megküldött e-mail megküldése után).
A pályamunkával kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Központi Felhívás 3. számú melléklete (http://otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf) tartalmazza.
Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a pályamunka feltöltése még nem jelent nevezést a XXXIII. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban lehet, az 5.A.2. pontban részletezett módon, az ott megjelölt időszakban.
2.) A nevezési időszakban
Nevezési időszak: 2016. szeptember 15. – december 7. 23.59 (CET)
- A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
- Az angol és a magyar nyelvű rezümé feltöltése.
- A rezümé feltöltési felületén öt, a dolgozat címében nem szereplő kulcsszó megadása.
- A rezümére vonatkozó leírást a Központi Felhívás 3. számú melléklet tartalmazza. (http://otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf)
-A 2014/2015. tanév II. félévében, valamint a 2015/2016. tanévben jogosultságot szerzett hallgatók lehetőséget kapnak, hogy rövid jegyzék formájában új kísérletes eredményt nem tartalmazó, kiegészítő adatokat tartalmazó dokumentumot töltsenek fel az OTDT online rendszerébe (új irodalmi adat, új következtetés) kiegészítő dokumentumként. A dokumentum elnevezése: Pályamunka aktualizálási megjegyzések.
-A hallgatóknak lehetőségük van a nevezés során javaslatot tenni a bíráló személyére
- Az adatok kitöltését, a rezümék, és a további szükséges dokumentum felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az online rendszerben.
3.) Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezése
A BA, BSc képzés keretében megírt szakdolgozat – amennyiben megfelel a XXXIII. OTDK Központi Felhívásában és annak mellékleteiben, valamint a Szekció jelen felhívásában foglalt követelményeknek – a XXXIII. OTDK-ra benevezhető.
Azon hallgatóknak, akik az intézményi TDK-konferencia félévében (amelyen a benevezett pályamunkájukkal jogosultságot kaptak a XXXIII. OTDK-ra) osztatlan, MA vagy MSc képzésben vettek/vesznek részt és
A) ugyanebben a félévben szerezték meg abszolutóriumukat (a továbbiakban: abszolutóriumot szerzett hallgató)
VAGY
B) a nevezés félévében megrendezett intézményi TDK-konferencián szereznek jogosultságot a XXXIII. OTDK-ra, és ugyanabban a félévben várhatóan abszolutóriumukat is megszerzik (a továbbiakban a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató)
az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a három lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):
A) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozattal megegyezik, de azzal sem címében, sem tartalmában, sem pedig terjedelmében nem azonos.
VAGY
B) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A TDK-pályamunka témája a szakdolgozatéval/diplomatervével nem azonos, így azzal sem címében, sem terjedelmében, sem tartalmában nem egyezik.
VAGY
C) A TDK-pályamunkát az intézményi szabályzatokban megfogalmazott lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, érdemei elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták el szakdolgozatként (az erről szóló igazolást a nevezéshez mellékelni szükséges).
Amennyiben az abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató az A) vagy a B) pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell tölteni a benyújtott szakdolgozatát/diplomatervét, ugyanis nem fogadható el olyan pályamunka, amely tantervi kötelezettségként készült.
Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók esetében kérjük a Témavezető részletes indoklása elnevezésű dokumentumot, amely bizonyítja, hogy valóban tantervi elfoglaltságon kívül született munkáról van szó, amennyiben a hallgató az A) pontot választotta az OTDT online rendszerében. A Témavezető részletes indoklása elnevezésű dokumentumot kettő (2) példányban kinyomtatva a hallgató a többi papír alapon beküldendő dokumentummal együtt adja át a TDT-felelősnek a nevezési dokumentáció részeként.
A TDK-pályamunkának és a diplomamunkának legalább a következőkben kell eltérnie:
A TDK-pályamunka és a szakdolgozat/diplomamunka témája megegyezhet, de a címe és a terjedelme nem.
A TDK-pályamunka feltöltését az OTDT online rendszerében kell elvégezni. A rendszer a feltételeket automatikusan ellenőrzi. A nevezési adatok kitöltése során a hallgatóknak arra a kérdésre kell válaszolniuk, hogy „A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozatéval megegyezik”. A megfelelő válasz (igen; nem; és igen, és a TDK-konferencia eredményeként fogadták el szakdolgozatként) kiválasztását követően a válasz szerinti nyilatkozat a nevezés véglegesítése után a hallgató nevezési lapjára generálódik. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak a nevezési lapjukat ezt követően a nyilatkozattal együtt ki kell nyomtatniuk, és alá kell írniuk, illetve témavezetőjükkel alá kell íratniuk.
Az osztatlan, MA vagy MSc képzésben abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak a TDT-elnök részére átadott nevezési dokumentációjukhoz csatolniuk kell kettő (2) példányban az alább felsorolt dokumentumokat, amelyeket a TDT-elnöknek az OTDT Titkárságára, valamint a Szekciót rendező intézmény részére kell megküldeni:
-az OTDT online rendszeréből kinyomtatott nevezési lap, amely tartalmazza a nyilatkozatot, amit a nevező hallgató(k)nak és a témavezető(k)nek kell aláírnia;
- a C) változat megjelölése esetén szükséges a dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály igazolása az elfogadás tényéről és folyamatáról (arról, hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a szakdolgozatként/diplomamunkaként történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye).
- a Témavezető részletes indoklása elnevezésű dokumentum (csak papír alapon).
Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak át kell adni továbbá kettő (2) példányban:
- Az abszolutórium megszerzésének dátumát igazoló hivatalos dokumentum másolatát.
 A hallgatók által az intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok
Az intézményi és kari TDT-elnökök által összegyűjtött dokumentumok megküldésére vonatkozó határidő (postabélyegző dátuma): 2016. december 12. (hétfő)
-  Az OTDT online rendszerből kinyomtatott és a hallgató által aláírt nevezési lap egy példánya.
- Az OTDT online rendszeréből generált és kinyomtatott magyar nyelvű összefoglaló (rezümé) egy példánya, amely tartalmaz öt (5), a dolgozat címében nem szereplő kulcsszót.
- Az abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók dokumentumai, akikre az 5.A.3. pont vonatkozik (a szükséges dokumentumokat is az 5.A.3. pont tartalmazza).
 Az intézményi TDT-elnök feladatai
Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül):
Az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT Titkárságára a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja szerint. (http://www.otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamume...)
A hallgatói nevezést (2016. december 7.) követő öt napon belül:A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében.
A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék két példányban történő nyomtatása (az OTDT online rendszeréből) és aláírása.
Az  előállt dokumentumok megküldése az OTDT Titkárságának és a Szekciót rendező intézménynek a következők szerint:
Határidő (postabélyegző dátuma): 2016. december 12. (hétfő)
Az OTDT Titkárságának postai úton megküldendő dokumentumok
-A Kémiai és Vegyipari Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
-Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése jelen felhívás 5.A.3. pontjának megfelelően
Az OTDT Titkárságának postacíme:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ”, valamint azon szekciók nevét, amelyeknek dokumentációját a csomag tartalmazza.
A Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő dokumentumok
- A Kémiai és Vegyipari Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
- Az OTDT online rendszerből kinyomtatott és a hallgató(k) által aláírt nevezési lap egy-egy példánya.
- Az OTDT online rendszeréből generált és kinyomtatott magyar nyelvű összefoglalók
- Az abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók dokumentumai, akikre az 5.A.3. pont vonatkozik (a szükséges dokumentumokat is az 5.A.3. pont tartalmazza).
 
A Szekciót rendező intézmény postacíme
Miskolci Egyetem
Műszaki Anyagtudományi Kar
Kémiai Intézet
3515 Miskolc, Egyetemváros 1.
Kérjük, hogy a megküldött csomagokon tüntessék fel: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, Kémiai és Vegyipari Szekció”
A határidő után érkező, és a Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni.
A nevezési dokumentációt mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez be kell küldeni a TDT-elnökök/TDK-felelősök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, az intézményi/kari TDT-elnök/TDK-felelős aláírásával ellátott összesített jegyzékkel együtt.
Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen!
A nevezési és a részvételi díj
A konferencia nevezési díjának összege 5000.- forint/pályamunka, amelyet a Szekciót rendező intézmény részére kell a későbbiekben megadott módon elküldeni.
A nevezés elfogadásáról az OTDT, az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottsága és a Szekciót rendező intézmény 2017. március 10-ig közösen dönt, amelyről a hallgató az OTDT online rendszerén keresztül kap értesítést, amit a küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon követhet.
A konferencia részvételi díjának összege a rendező intézmény számításai alapján az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottságának jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A részvételi díj összegéről és az egyéb fontos tudnivalókról a rendezvény hivatalos honlapján értesülhetnek az érdeklődők, amely elérhető majd a http://kemiaotdk2017.uni-miskolc.hu oldalon. A részvételi díj megállapításának határideje: 2016. szeptember 30.
A nevezési és részvételi díjak befizetésének módjáról a Szekció rendezői a honlapon adnak tájékoztatást, továbbá e-mail-ben is értesítik az érintett intézmények TDT-elnökeit.
A pályamunka és az összefoglaló (rezümé), valamint az előadás (prezentáció) benyújtásának rendje
A pályamunkák és az összefoglalók (rezümék) formai követelményeit szekciónként a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 3. számú melléklete foglalja össze. (http://otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf)
A dolgozatot elektronikusan kell feltölteni az OTDT online rendszerébe.
A pályamunkát nem kell papíron benyújtani.
Az előadásokat elektronikus formában a konferencia helyszínén, a regisztrációnál kell átadni.
A pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. A szerzői jogi szempontból történő vizsgálat plágiumkereső szoftverrel történik. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő dolgozatokat az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével.
 A dolgozat és az előadás értékelése
A benyújtott pályamunkákat írásban két bíráló értékeli, így maximum 50 pont érhető el.
A pályamunka értékelésének főbb szempontjai a következők:
- a dolgozat szerkesztése, stílusa,
- a téma irodalmának feldolgozása,
- a téma kidolgozásának színvonala,
- az eredmények értékelése,
- az eredmények korszerűsége, fontossága.
A dolgozatok bemutatása tagozatonként 3 főből álló zsűri előtt történik, az előadásra 10 perc, a vitára 5 perc áll rendelkezésre, és így maximum 50 pont érhető el. A részletes értékelési szempontok a konferencia honlapján kerülnek ismertetésre.
Az előadás értékelésének főbb szempontjai a következők:
- az előadói stílus,
- gazdálkodás az idővel,
- szemléltető eszközök használata,
- eredmények bemutatása,
- tárgyi tudás és vitakészség.
Az elkészült bírálatokat a Szekció rendezői az OTDT online rendszerében rögzítik. A bírálatok a konferencia után lesznek hozzáférhetők a résztvevő hallgatók számára.
 Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak
Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, azonban a minősített helyezések és a különdíjak száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át.
 Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása
Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. (Részletek a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók: http://otdk.hu/media/uploads/otosmelleklet.pdf )
 
Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!
 
Budapest, 2015. december 12.
(Utolsó módosítás: 2016. november 23.)